Bất động sản 18/01/2023 09:13

Chỉ đạt hơn 17 tỷ đồng, lợi nhuận Năm Bảy Bảy (NBB) giảm tới 94% so với năm 2021

Dù doanh thu, lợi nhuận quý IV/2022 của Năm Bảy Bảy tăng đột biến nhưng luỹ kế cả năm đều giảm lần lượt 17,5% và 94,3%.

Công ty cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy (Năm Bảy Bảy- mã chứng khoán: NBB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022 và lũy kế kết quả kinh doanh cả năm 2022.

Quý IV vừa qua, Năm Bảy Bảy đạt 176,2 tỷ đồng, gấp 24,5 lần so với mức 7,2 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt mức 15,6 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 21,8 tỷ đồng. Theo giải trình, kết quả doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh đến từ việc ghi nhận doanh thu hoạt động bất động sản.

Trong quý, công ty này ghi nhận chi phí tài chính ở mức 66,7 tỷ đồng tăng 55,1% so với mức 43 tỷ của cùng kỳ năm ngoái. Chi phí lãi vay là 47 tỷ đồng tăng 42,8% so với mức 32,9 tỷ đồng năm trước đó.

Luỹ kế năm 2022, Năm Bảy Bảy đạt doanh thu 466,4 tỷ đồng giảm 17,5% so với 565,2 tỷ đồng của năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 17,7 tỷ đồng giảm tới 94,3% so với 313,1 tỷ đồng năm 2021.

Trong năm 2022, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 102 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022, công ty mới hoàn thành được 58,3% kế hoạch doanh thu và chỉ hoàn thành 17,3% kế hoạch lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Năm Bảy Bảy đạt gần 6.401,5 tỷ đồng, tăng 46,4% so 4.373,6 hồi đầu năm. Chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn tăng 80,3% từ 780,4 tỷ lên 1.407,5 tỷ đồng và các khoản phải thu dài hạn tăng 162,2% từ 605,2 tỷ đồng lên 1.587,1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hàng tồn kho của doanh nghiệp cũng ghi nhận mức tăng 45,5% từ 931,3 tỷ đồng lên 1.354,9 tỷ đồng so với đầu năm.

Nợ phải trả của doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2022 ở mức 4.570 tỷ đồng, tăng 80% so với đầu năm. Trong đó nợ ngắn hạn giảm 12,7% từ 2.181,9 tỷ đồng xuống 1.912,7 tỷ đồng. Nhưng nợ dài hạn tăng mạnh lên 2.657,5 tỷ đồng, gấp 7,3 lần, chủ yếu từ vay và nợ thuê tài chính dài hạn.

Về báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận âm 953,5 tỷ đồng so mức âm 103 tỷ đồng của năm ngoái. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 1.007 tỷ đồng, chủ yếu do chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác. Dòng tiền tài chính dương 1.942 tỷ đồng, chủ yếu do vay nợ.

Ninh An

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *