Thời sự 17/09/2018 07:39

Kiểm toán tại Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam

Đoàn kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện kiểm toán tổng hợp tại 2 đơn vị, kiểm toán chi tiết tại 15 đơn vị dự toán, sự nghiệp có thu, 09 dự án xây dựng cơ bản và 02 doanh nghiệp của Bộ Tổng tham mưu Bộ Quốc phòng. 

Hội nghị công bố kiểm toán tại Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hội nghị công bố kiểm toán tại Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Kiểm toán Nhà nước cho biết, chiều 14/9, tại trụ sở Bộ Quốc phòng đã diễn ra Hội nghị công bố Quyết định kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2017 của Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo Quyết định số 1892/QĐ-KTNN ngày 10/9/2018 được Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ia Đào Văn Dũng công bố tại Hội nghị, trong thời gian 60 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định kiểm toán, Đoàn kiểm toán của KTNN chuyên ngành Ia sẽ thực hiện kiểm toán tổng hợp tại 2 đơn vị, kiểm toán chi tiết tại 15 đơn vị dự toán, sự nghiệp có thu, 09 dự án xây dựng cơ bản và 02 doanh nghiệp của Bộ Tổng tham mưu Bộ Quốc phòng.

Mục tiêu kiểm toán nhằm xác định tính đúng đắn, trung thực của báo cáo kiểm toán quyết toán (báo cáo tài chính, chi phí đầu tư); đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; đánh giá việc tuân thủ pháp luật, chế độ quản lý tài chính - kế toán, đầu tư xây dựng, đầu tư, mua sắm tài sản, đất đai;

Đồng thời, phát hiện những tồn tại, bất cập trong cơ chế, chính sách để kiến nghị sửa đổi, bổ sung; phát hiện kịp thời các hành vị tham nhũng, lãng phí, sai phạm trong công tác quản lý; xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan để kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Đoàn kiểm toán sẽ tiến hành kiểm toán việc lập, phân bổ, giao dự toán và quản lý, sử dụng các khoản thu, chi ngân sách và tài sản công; hoạt động có thu và thu, chi quỹ đơn vị; báo cáo tài chính (doanh thu, thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ với đất nước); việc thực hiện Quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp; việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính - kế toán, quản lý đầu tư xây dựng và các chính sách pháp luật khác có liên quan.

Tại Hội nghị, Tổng Tham mưu trưởng Phan Văn Giang cho biết, hoạt động kiểm toán có vai trò rất quan trọng, giúp Lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu đánh giá được trình độ năng lực, ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật, chế độ tài chính của các cán bộ làm công tác tài chính, quản lý tài sản ở các đơn vị, từ đó có những chỉ đạo sâu sát hơn.

"Tôi đề nghị các đơn vị được kiểm toán chủ động xây dựng kế hoạch, tích cực phối hợp chặt chẽ với Đoàn, Tổ kiểm toán của KTNN chuyên ngành Ia trong suốt quá trình kiểm toán” – Thượng tướng Phan Văn Giang nói.

Thông tin tại Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết, năm 2016, KTNN tiến hành triển khai hơn 200 cuộc kiểm toán, kiến nghị xử lý tài chính trên 38 nghìn tỷ đồng. Năm 2017, KTNN đã hoàn thành hơn 280 cuộc kiểm toán, kiến nghị xử lý tài chính trên 91.000 tỷ đồng…

Phương Dung

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *