Thời sự 29/12/2022 16:10

Cứ 10 doanh nghiệp thành lập mới có 7 doanh nghiệp rút lui

Trong năm 2022, bình quân một tháng có 17.400 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, đồng thời có 11.900 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong tháng 12, cả nước có 10.800 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 107.200 tỷ đồng và số lao động đăng ký là 72.400 lao động, giảm 9,8% về số doanh nghiệp, tăng 2,6% về vốn đăng ký và giảm 2,2% về số lao động so với tháng 11.

Tình hình doanh nghiệp đăng ký mới và rút lui khỏi thị trường năm 2022.

So với tháng 12/2021, doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm 4% về số doanh nghiệp, giảm 31,7% về số vốn đăng ký và tăng 3,8% về số lao động. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 10 tỷ đồng, tăng 13,7% so với tháng trước và giảm 28,8% so với cùng kỳ năm 2021. Trong tháng, cả nước còn có 6.104 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 2,6% so với tháng trước và tăng 44,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính chung trong năm 2022, cả nước có 148.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1,59 triệu tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 981.300 lao động, tăng 27,1% về số doanh nghiệp, giảm 1,3% về vốn đăng ký và tăng 14,9% về số lao động so với năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2022 đạt 10,7 tỷ đồng, giảm 22,3% so với năm trước.

Nếu tính cả 3,17 triệu tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 50.400 doanh nghiệp tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong năm 2022 là 4,76 triệu tỷ đồng, tăng 15,2% so với năm trước.

Bên cạnh đó, còn có 59.800 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 38,8% so với năm 2021, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm 2022 lên 208.300 doanh nghiệp, tăng 30,3% so với năm 2021. Bình quân một tháng có 17.400 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Theo khu vực kinh tế, năm 2022 có 1.959 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, giảm 2% so với năm 2021; 36.300 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 16,1%; 110.300 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 31,9%.

Cũng trong tháng 12, có 3.776 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 5,7% so với tháng trước và tăng 25,4% so với cùng kỳ năm 2021; có 5.847 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 14,8% và giảm 35,4%; có 1.761 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 23,8% và giảm 6,2%.

Tính chung trong năm 2022, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 73.800 doanh nghiệp, tăng 34,3% so với năm 2021; gần 50.800 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 5,5%; 18.600 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 11,2%. Bình quân một tháng có 11.900 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Mai Chi

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *