Doanh nghiệp 07/11/2022 11:32

Tasco (HUT) thoát lỗ quý III nhờ doanh thu tài chính tăng đột biến

CTCP Tasco (mã chứng khoán: HUT) ghi nhận doanh thu đạt hơn 303,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 9,52 tỷ đồng trong quý III/2022.

9 tháng đầu năm thoát lỗ nhờ hoạt động tài chính

Trong quý III/2022, Tasco ghi nhận doanh thu hoạt động kinh doanh đạt 303,57 tỷ đồng, tăng 87,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 9,52 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 72,85 tỷ đồng.

                                                    (Biểu đồ: Minh Nguyệt) 

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 261,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 88,02 tỷ đồng lên 121,63 tỷ đồng. Doanh thu tài chính tăng 12,22 lần so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 41,57 tỷ đồng từ mức 3,4 tỷ đồng lên 44,97 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 17,4%, tương ứng tăng thêm 11,35 tỷ đồng lên 76,6 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 55,5%, tương ứng tăng thêm 25,24 tỷ đồng lên 70,69 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét hoạt động kinh doanh cốt lõi, trong quý III, công ty ghi nhận tiếp tục lỗ 25,66 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 77,09 tỷ đồng. Như vậy, trong quý III với lợi nhuận cốt lõi âm, công ty chỉ thoát lỗ nhờ ghi nhận doanh thu tài chính tăng đột biến lên 44,97 tỷ đồng. Mặc dù vậy, Tasco không thuyết minh chi tiết cơ cấu doanh thu tài chính trong quý III.

                                                              (Biểu đồ: Minh Nguyệt)

Trong năm 2022, Tasco đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 11.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 250 tỷ đồng. Kết thúc 9 tháng, Tasco mới hoàn thành 44,6% kế hoạch lợi nhuận năm và cách khá xa kế hoạch lãi 250 tỷ đồng.

Phải thu khác từ bên thứ ba tăng đột biến

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của Tasco tăng 7,2% so với đầu năm lên 11.598 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 5.901 tỷ đồng, chiếm 50,9% tổng tài sản. Các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.326,7 tỷ đồng, chiếm 20,1% tổng tài sản. Tài sản dài hạn khác đạt 1.065 tỷ đồng, chiếm 9,2% tổng tài sản và các khoản mục khác.

(Biểu đồ: Minh Nguyệt)

Trong kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 64,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 915,3 tỷ đồng lên 2.326,7 tỷ đồng. Trong đó, công ty thuyết minh phải thu khác từ bên thứ ba đã tăng 886,12 tỷ đồng so với đầu năm lên 1.781,1 tỷ đồng. Mặc dù vậy, các khoản mục chi tiết không được thuyết minh. 

Tasco công bố tham vọng tới năm 2024 doanh thu sẽ là 48.600 tỷ đồng và lãi ròng là 1.350 tỷ đồng (năm 2021, doanh thu 870 tỷ đồng và lợi nhuận 44 tỷ đồng). Như vậy, ước tính lợi nhuận năm 2024 sẽ tăng 29,68 lần so với năm 2021.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/11, cổ phiếu HUT được giao dịch với giá 16.000 đồng/cổ phiếu.

Minh Nguyệt 

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *