Doanh nghiệp 01/10/2022 11:09

Sông Đà 4 báo lãi hơn 500 triệu đồng sau nửa năm, khoản phải thu vẫn cao ngất

Lợi nhuận sau thuế của Sông Đà 4 chỉ đạt 528 triệu đồng, giảm hơn 300 triệu đồng. Khoản phải thu khách hàng trong nhiều năm qua của công ty này luôn dao động trong khoảng 700-800 tỷ đồng, chiếm hơn 50% giá trị tổng tài sản.

CTCP Sông Đà 4 (mã chứng khoán: SD4) mới công bố báo cáo tài chính soát xét cho kỳ 6 tháng đầu năm. 

Lãi hơn 500 triệu đồng, khoản phải thu vẫn cao

Doanh thu thuần trong 6 tháng đầu năm của Sông Đà 4, theo báo cáo tài chính, đạt 289 tỷ đồng, tăng trưởng 10,7% so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2021. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 528 triệu đồng, giảm hơn 300 triệu đồng so với cùng kỳ, nguyên nhân lớn đến từ giá vốn hàng bán tăng vọt ở hoạt động xây lắp công trình, dự án do giá nguyên vật liệu xây dựng tăng cao.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của Sông Đà 4 đạt 1.245 tỷ đồng, giảm gần 8% so với thời điểm 31/12/2021. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm đến 36,6% từ 2,5 tỷ đồng xuống còn 1,5 tỷ đồng. Đáng lưu ý, khoản mục này của doanh nghiệp đã giảm đáng kể trong nhiều năm qua.

Tổng giá trị các khoản phải thu tại ngày 30/6 của Sông Đà 4 là 787 tỷ đồng, giảm không đáng kể so với thời điểm đầu năm.

Giá trị khoản mục phải thu khách hàng của doanh nghiệp trong nhiều năm qua luôn dao động trong khoảng 700-800 tỷ đồng, chiếm hơn 50% giá trị tổng tài sản, nguyên nhân đến từ việc chậm trễ thu hồi từ các dự án, công trình như dự án thủy điện Xêkamản 1, CTCP Thủy điện Pắc Ma, Công ty TNHH Xây dựng Hưng Hải, CTCP Điện lực Tây Bắc, CTCP Vật tư xăng dầu Lai Châu và Công ty TNHH Hà Thành... Một số khoản phải thu trên đã tồn tại từ 4 đến 5 năm.

Khoản phải thu lớn cũng là đặc thù ngành khi ở nhiều dự án, công trình, chủ đầu tư nhà máy điện cần vận hành nhà máy trong nhiều năm để thu hồi vốn mới có thể trả tiền cho đơn vị thi công xây lắp. Dù vậy, điều này cũng khiến doanh nghiệp thi công gặp nhiều khó khăn về dòng tiền khi khoản mục phải trả người bán của CTCP Sông Đà 4 vẫn chưa thể quyết toán toàn bộ và giá trị hạng mục luôn dao động trong khoảng 230 tỷ đồng trong nhiều quý.

Trong các năm vừa qua, khoản phải thu của Sông Đà 4 luôn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tổng tài sản của doanh nghiệp. Do vậy ban lãnh đạo doanh nghiệp này luôn đặt mục tiêu bên cạnh vận hành hoạt động kinh doanh ổn định là nhiệm vụ phải thu hồi, quyết toán các dự án và công trình thủy điện.

Tổng nợ vay ngắn và dài hạn, bao gồm vay ngân hàng, vay các tổ chức tín dụng, vào ngày 30/6 của công ty là 459 tỷ đồng. Giá trị khoản vay tài chính đã giảm đều trong nhiều năm qua, đây có thể là tín hiệu tích cực trong bối cảnh lãi suất có thể tiếp tục tăng trong năm 2023.

Kiểm toán nhấn mạnh, lưu ý gì?

Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY, trong báo cáo soát xét của Sông Đà 4, có đưa một số ý kiến về cơ sở đưa ra kết luận ngoại trừ. Cụ thể, UHY cho biết tại ngày 30/6/2022, các khoản phải thu ngắn hạn khách hàng đã quá thời hạn thanh toán của công ty là hơn 166,4 tỷ đồng. Theo đơn vị này, dựa trên thông tin kế toán hiện có thì kiểm toán viên không thể thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp để đánh giá khả năng thu hồi của các khoản nợ nêu trên, không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh khoản mục “Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi” hay không cũng như không thể ước tính ảnh hưởng nếu có đến các khoản mục khác của báo cáo tài chính giữa niên độ.

Một số vấn đề cũng được kiểm toán nhấn mạnh. Cụ thể là thông tin liên quan đến Thụy Điển Xekaman 1. Tại ngày 30/6, nợ phải thu và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang liên quan công trình Thụy Điển này trên báo cáo tài chính của Sông Đà 4 lần lượt là hơn 187 tỷ đồng và 56 tỷ đồng. Xekaman 1 đã hoàn thành và đi vào phát điện từ cuối năm 2016 nhưng cho tới thời điểm lập báo cáo tài chính giữa niên độ, các hạng mục dở dạng nêu trên vẫn đang trong quá trình nghiệm thu, bù giá. Nợ phải thu của công ty chưa được thanh toán trước thời điểm 30/6/2022 nhưng đã được thanh toán hơn 97 tỷ đồng vào ngày 30/8/2022.

Kiểm toán cũng lưu ý vấn đề trình bày tại phần thuyết minh báo cáo tài chính, cổ tức năm 2016 đã chốt quyền ngày 8/1/2018 hiện được Sông Đà 4 theo dõi tại khoản mục “Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác” với số tiền 15.45 tỷ đồng. Sông Đà 4 đã nhiều lần gia hạn thời gian trả khoản cổ tức này, cho đến nay vẫn chưa thanh toán cho cổ đông. Cố tức của các năm 2017, 2018 và 2019 đã được thông qua với tổng số tiền 25,75 tỷ đồng cũng chưa được công ty chốt danh sản cổ đông. Theo cơ quan kiểm toán thì việc chậm trễ thanh toán cổ tức như trên chưa phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

Dương Hoàng 

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *