Bất động sản 19/01/2023 11:01

Kinh doanh và phát triển Bình Dương (TDC) doanh thu năm 2022 tăng 50% nhưng lợi nhuận giảm tới 78%

Luỹ kế năm 2022, Kinh doanh và phát triển Bình Dương đạt doanh thu 2.235 tỷ đồng tăng 50,4% so với 1.485,9 tỷ đồng của năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 24,8 tỷ đồng giảm tới 78,2% so với 113,6 tỷ đồng năm 2021.

Công ty cổ phần Kinh doanh và phát triển Bình Dương (mã chứng khoán; TDC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022 và lũy kế kết quả kinh doanh cả năm 2022.

Quý IV vừa qua, doanh thu này đạt 122 tỷ đồng, giảm 84,2% so với mức 770  tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Lỗ sau thuế ở mức 104,6 tỷ đồng so với mức lãi 76,9 tỷ đồng quý IV/2021. Theo giải trình, doanh thu quý IV giảm mạnh do doanh thu bất động sản giảm tới 99%, doanh thu xây dựng giảm 71%.

Ngoài ra công ty cho biết các khoản chi phí như khấu hao, lãi vay, quản lý phát sinh trong kỳ là định phí nên dẫn đến lợi nhuận sau thuế lỗ tới 104,6 tỷ đồng. Trong quý IV/2022 Kinh doanh và phát triển Bình Dương ghi nhận chi phí tài chính (hoàn toàn là lãi vay) ở mức 54,8 tỷ, tương đương năm ngoái. Chi phí bán hàng ở mức 34,2 tỷ đồng tăng so 43,7% so với 23,8 tỷ đồng trong kỳ trước.

Trong quý vừa qua lợi nhuận các công ty con không cao, không biến động nhiều, lợi nhuận tập trung chủ yếu tại công ty mẹ. Lợi nhuận công ty mẹ lỗ dẫn đến lợi nhuận sau thuế hợp nhất lỗ lớn như trên.

Luỹ kế năm 2022, Kinh doanh và phát triển Bình Dương đạt doanh thu 2.235 tỷ đồng tăng 50,4% so với 1.485,9 tỷ đồng của năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 24,8 tỷ đồng giảm tới 78,2% so với 113,6 tỷ đồng năm 2021.

Trong năm 2022, công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 2.889,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 139,3 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022, công ty này hoàn thành được 77,3% kế hoạch doanh thu và chỉ hoàn thành 17,8% kế hoạch lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Kinh doanh và phát triển Bình Dương đạt gần 3.713,3 tỷ đồng, giảm 27,5% so hồi đầu năm.

Nguyên nhân do tài sản ngắn hạn giảm mạnh tới 55,7% từ 2.488,5 tỷ xuống 1.386,4 tỷ đồng. Về cơ cấu chủ yếu do hàng tồn kho giảm 79,2%. Tài sản ngắn hạn khác giảm 22,7%, đến từ việc giảm thuế và các khoản phải thu Nhà nước.

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 31,7% từ 623 tỷ lên 820,3 tỷ đồng và các khoản phải thu dài hạn mạnh lên 1.587,1 tỷ đồng, gấp 2,6 lần đầu năm.

Nợ phải trả của doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2022 ở mức 2.558,6 tỷ đồng, giảm 34,4% so với 3.903,6 tỷ đồng đầu năm. Trong đó nợ ngắn hạn giảm 39,9% từ 3.098,1 tỷ đồng xuống còn 1.862,6 tỷ đồng.

Về báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận dương 164,8 tỷ đồng so mức âm 62,4 tỷ đồng của năm ngoái. Dòng tiền đầu tư dương 93,2 tỷ đồng, chủ yếu do thu từ thanh lý tài sản cố định và nhận cổ tức. Dòng tiền tài chính âm 127,5 tỷ đồng, chủ yếu do tăng trả nợ gốc vay và chi trả cổ tức.

Ninh An

Chủ đề: bất động sản Chuyên mục: Bất động sản

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *