Tài chính ngân hàng 22/09/2022 08:13

Điểm mới thay đổi trong nghị định 65 quy định phát hành trái phiếu riêng lẻ

Ngày 19/9, Chính phủ ban hành Nghị định 65/2022/NĐ - CP sửa đổi bổ sung Nghị định số 152/2020/NĐ - CP về quy định chào bán, giao dịch trái riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Bổ sung mục đích phát hành trái phiếu

Theo Nghị định số 65, cơ quan quản lý sẽ yêu cầu làm rõ các mục đích phát hành. Nếu như theo Nghị định 153 doanh nghiệp có thể ghi phát hành mục đích để tăng vốn thì bây giờ không được phép, doanh nghiệp phải ghi rõ thông tin cụ thể về chương trình, dự án đầu tư, cơ cấu các khoản nợ phải phương án cụ thể. Đối với những trái phiếu có tài sản đảm bảo phải ghi rõ giá trị tài sản và được định giá bằng tổ chức có thẩm quyền.

Nâng cao quyền lợi của các nhà đầu tư

Nghị định số 65 thêm một điều khoản doanh nghiệp bắt buộc mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư. Doanh nghiệp phát hành vi phạm pháp luật về chào bán, phương án phát hành trái phiếu, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp không thể khắc phục hoặc không được 65% người sở hữu trái phiếu cùng loại chấp thuận thì nhà đầu tư có quyền yêu cầu mua lại trái phiếu.

Theo Nghị định 153, nhà đầu tư không có quyền tác động đến phương án phát hành thêm trái phiếu của doanh nghiệp thì đến nghị định 65 các nhà đầu tư trái phiếu có quyền biểu quyết và tỷ lệ chấp thuận phải lớn hơn 65% tổng số biểu quyết trái phiếu cùng loại đang lưu hành thì doanh nghiệp mới được phát hành trái phiếu.

Đồng thời, trong nghị định 65 Chính phủ yêu cầu doanh nghiệp phải thông báo cung cấp các báo cáo hàng quý, hàng năm, tình hình cam kết đối với người sở hữu trái phiếu giống như cổ phiếu.

Giới hạn nhà đầu tư chuyên nghiệp là cá nhân tham gia thị trường trái phiếu

Nghị định 65 đã thắt chặt quy định tham gia đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp cũng như xác định rõ vai trò trách nhiệm của nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu. Trước đây, trong nghị định 153 chỉ yêu cầu nhà đầu tư chuyên nghiệp là cá nhân có giá trị danh mục thị trường tối thiểu 2 tỷ đồng thì trong Nghị định 65 danh mục tối thiểu vẫn là 2 tỷ đồng nhưng ít nhất 180 ngày xác định đầu tư cách nhà đầu tư chuyên nghiệp và chỉ có giá trị trong 3 tháng.

Đồng thời nhà đầu tư phải tự chịu trách nhiệm sau khi ký vào văn bản xác nhận điều này đòi hỏi nhà đầu tư phải tìm hiểu kỹ doanh nghiệp trước khi đầu tư. Một điểm mới trong yêu cầu Nghị định 65 của Chính phủ, nhà đầu tư chuyên nghiệp cá nhân sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc thậm chí là hình sự trong lĩnh vực chứng khoán tuỳ theo mức độ hình phạt.

Nhà đầu tư nếu muốn tham gia thị trường trái phiếu phải bỏ ra ít nhất 100 triệu đồng/trái phiếu hoặc bội số của 100 triệu đồng điều này sẽ đảm bảo những nhà đầu tư chuyên nghiệp có chất nguồn vốn lớn ổn định và chất lượng.

Các nhà đầu tư cá nhân không được bán hoặc cùng góp vốn đầu tư trái phiếu với nhà đầu tư không phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dưới mọi hình thức. Đồng thời, khi bán trái phiếu trên thị trường thứ cấp nhà đầu tư phải cung cấp đầy đủ nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành cho nhà đầu tư mua trái phiếu.

Gia tăng trách nhiệm của tổ chức đấu thầu, bảo lãnh và đại lý phát hành

Ở trong Nghị định 65 những tổ chức đấu thầu phát hành không chỉ bị xử phạt hành chính giống như Nghị định 153 mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Các tổ chức đấu thầu bảo lãnh và đại lý phát hành phải xác định tư cách nhà đầu tư và có trách nhiệm ký và xác nhận trước khi mua trái phiếu.

Điều đặc biệt trong Nghị định 65 Chính phủ đã đưa ra thông tin rõ ràng cho nhà đầu tư để phân biệt giữa bảo lãnh phát hành và bảo lãnh thanh toán trái phiếu. Tổ chức phát hành phải cung cấp thông tin rõ ràng chỉ tham gia giúp chào bán và phân phối trái phiếu hay có tham gia bảo lãnh thanh toán trái phiếu, nếu có bảo lãnh thanh toán thì bên nào sẽ là bên bảo lãnh để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Quy định đăng ký, lưu ký trái phiếu

Theo Nghị định 153, doanh nghiệp chào bán phát hành riêng lẻ không chỉ phải đăng ký với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước mà còn lưu ký tập trung tại Tổng công ty lưu ký bù trừ chứng khoán Việt Nam theo nghị định 65. Đồng thời, doanh nghiệp phải gửi kèm theo danh sách người sở hữu trái phiếu và đảm bảo những cá nhân tham gia đáp ứng đủ tiêu chuẩn nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Minh Nguyệt 

Chuyên mục: Tài chính ngân hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *