Dòng chảy vốn 18/05/2018 16:34

Thủ tướng yêu cầu chống sách nhiễu, tiêu cực của cán bộ hải quan

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ đạo về xử lý nợ động thuế, trong đó yêu cầu chống thất thu thuế, nhất là đối với hộ kinh doanh cá thể, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường. Đặc biệt, Bộ Tài chính cần chấn chỉnh ngay tình trạng sách nhiễu, vi phạm đạo đức nghề nghiệp xảy ra trong ngành hải quan, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu, đối với Bộ Tài chính, phải chỉ đạo quyết liệt xử lý nợ đọng các khoản thuế theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018.

Bên cạnh đó, cơ quan này cũng phải khẩn trương xây dựng, trình các dự án Luật sửa đổi các Luật về thuế; có biện pháp hiệu quả chống thất thu thuế, nhất là đối với hộ kinh doanh cá thể, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường; nghiên cứu, đề xuất chính sách thu thuế và chế độ kế toán đơn giản.

Với những vấn đề phát sinh vừa qua, Thủ tướng yêu cầu ngành tài chính phải có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục ngay tình trạng sách nhiễu, tiêu cực, vi phạm đạo đức nghề nghiệp còn xảy ra trong ngành hải quan và có biện pháp xử lý nghiêm khắc những cán bộ có hành vi tiêu cực, sách nhiễu. 

Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức rà soát lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh có điều kiện áp dụng cho các nhà đầu tư nước ngoài và các trường hợp hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài của các doanh nghiệp niêm yết, đăng ký giao dịch tập trung theo quy định tại Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương xây dựng phương án sửa đổi, bổ sung các quy định về điều kiện kinh doanh tại các Luật; xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa nhiều Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, khắc phục triệt để tình trạng công nợ nội bộ và dành nguồn vốn phù hợp để trả nợ vốn vay. Bộ ban ngành được giao phải làm đầu mối rà soát, sắp xếp, bố trí việc làm cho người lao động phù hợp theo hướng tinh gọn, hiệu quả để tăng năng suất lao động từ 7 - 10% so với hiện nay.

Nguyễn Tuyền

Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *