Dòng chảy vốn 10/05/2018 21:20

Chính phủ quyết loại bỏ chủ đầu tư "tay không bắt giặc" ở dự án PPP

Chính phủ vừa ban hành Quy định về tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư trong dự án sử dụng hình thức đối tác hợp tác công tư (PPP), trong đó loại bỏ hành vi chủ đầu tư "tay không bắt giặc" - vốn phát triển dự án chủ yếu đi vay ngân hàng, điển hình là BOT đường bộ.

Cụ thể, Chính phủ quy định rõ tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được xác định theo nguyên tắc như sau: Đối với dự án có tổng vốn đầu tư đến 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư không được thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư.

dự án bot đường bọ
 
Như vậy, với dự án đầu tư đến 1.500 tỷ đồng, vốn sở hữu của chủ đầu tư tại dự án bắt buộc phải có là 300 tỷ đồng.

Đối với dự án có tổng vốn đầu tư trên 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được xác định theo nguyên tắc: Đối với phần vốn đến 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu không được thấp hơn 20%; đối với phần vốn từ trên 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu không được thấp hơn 10%.

Như vậy, ngoài số vốn chủ sở hữu 300 tỷ đồng nói trên, chủ đầu tư dự án phải có tỷ lệ vốn thêm 10% của số vốn trên 1.500 tỷ đồng nói trên.

Quy định của Chính phủ thể hiện rõ, nhà đầu tư chịu trách nhiệm góp vốn chủ sở hữu và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án theo hợp đồng dự án đã ký kết.

Về phần Nhà nước tham gia trong dự án PPP (vốn góp của Nhà nước được sử dụng để hỗ trợ xây dựng công trình nhằm đảm bảo tính khả thi tài chính cho dự án; vốn góp của Nhà nước được bố trí từ nguồn vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công hoặc tài sản công theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài sản công.

Đối với hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (hợp đồng BT), Chính phủ quy định nhà đầu tư phải đáp ứng thêm yêu cầu về vốn chủ sở hữu (nếu có) theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan để thực hiện Dự án khác.

Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia. Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm A sử dụng vốn ngân sách trung ương từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 300 tỷ đồng trong tổng vốn đầu tư của dự án, dự án nhóm A áp dụng loại hợp đồng BT.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư dự án của bộ và ngành mình không thuộc thẩm quyền của Thủ tướng, Quốc hội.

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm A không thuộc trường hợp quy định dự án nhóm A, loại hợp đồng BT; dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công; dự án nhóm B áp dụng loại hợp đồng BT.

Nguyễn Tuyền

banner_chan-bai
 
Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *