Bất động sản 11/05/2015 13:33

Thu về hơn 28.300 tỷ đồng từ sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

FICA - Qua hơn 8 năm, tính đến nay, các cấp có thẩm quyền đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 121.677 cơ sở nhà đất trên tổng số 153.573 cơ sở nhà, đất phải sắp xếp lại, xử lý của các bộ, ngành và địa phương.

Bộ Tài chính cho biết, tính đến tháng 01/2015, Bộ Tài chính đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất đối với 2.353 cơ sở nhà đất của 47/71 Bộ, ngành, tổ chức, 17/19 Tập đoàn Tổng công ty nhà nước thuộc trung ương quản lý trên địa bàn Tp Hồ Chí Minh.

 
Trong Quý I/2015, Bộ Tài chính đã thành lập Đoàn kiểm tra với sự tham gia của cơ quan chức năng của Tp HCM kiểm tra việc thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của một số Bộ, ngành, tổ chức, Tập đoàn Tổng công ty đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp trên địa bàn Tp HCM.
 
Đoàn kiểm tra của Bộ Tài chính đã thực hiện kiểm tra việc thực hiện phương án đối với 1.542 cơ sở nhà, đấtcủa30/48 Bộ, ngành, tổ chức và 10/15 Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước thuộc trung ương.
 
Kết quả kiểm tra cho thấy, các Bộ, ngành, tổ chức, Tập đoàn, Tổng công ty đã hoàn thành việc thực hiện phương án xử lý đối với 777/1.542 cơ sở (đạt 50,4%), đang triển khai thực hiện phương án xử lý ở các mức độ khác nhau đối với 649/1.542 cơ sở (chiếm 42,1 %); chưa triển khai phương án đối với 116/1.542 cơ sở (chiếm 7,5%).
 
Về cơ bản các phương án phê duyệt đã được các Bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng công ty triển khai thực hiện; việc sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu nhà nước của các Bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước trên địa bàn thành phố thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, sử dụng nhà đất thuộc sở hữu nhà nước;
 
Bên cạnh đó, đã khai thác được quỹ nhà đất dôi dư đưa vào sử dụng hoặc bán tạo vốn để đầu tư, nâng cấp, cải tạo trụ sở, cơ sở sản xuất, kinh doanh; đảm bảo thực hiện quy hoạch thành phố, cải tạo, chỉnh trang đô thị, môi trường của thành phố HCM.
 
Tuy nhiên, còn một số ít Bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước chưa tích cực triển khai thực hiện các phương án đã được phê duyệt. Cụ thể: chưa thực hiện các thủ tục để hoàn thiện hồ sơ pháp lý về nhà đất; chưa thực hiện dứt điểm việc di dời các hộ gia đình đã bố trí trong khuôn viên trụ sở, cơ sở sản xuất kinh doanh; việc cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định chưa được chấm dứt hoàn toàn.
 
Nguyên nhân là do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa nắm được quy trình thực hiện nên chưa phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương, do thiếu kinh phí để thực hiện di dời các hộ gia đình, cá nhân. Bên cạnh đó, một phần do chưa được sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng của địa phương trong việc triển khai thực hiện các phương án đã được phê duyệt.
 
Theo Bộ Tài chính, cần tiếp tục nghiên cứu để bổ sung, hoàn thiện chính sách về sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước theo hướng toàn diện, tổng thể, phù hợp với tình hình mới.
 
Bộ Tài chính đề nghị Uỷ ban nhân dân Tp HCM sớm công bố thông tin quy hoạch kiến trúc, phê duyệt giá khởi điểm đối với các cơ sở nhà đất đã được phê duyệt phương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
 
Bộ Tài chính cũng đề xuất một số kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý nhà ở của các hộ gia đình trong khuôn viên trụ sở của cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước.
 
Đối với các Bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng công ty đã bố trí nhà ở cho các hộ gia đình trong khuôn viên trụ sở (trước thời điểm cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án): Trường hợp Bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng công ty có cơ sở nhà, đất bán thì ưu tiên sử dụng số tiền thu được để thực hiện di dời;
 
Trường hợp Bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng công ty không có cơ sở nhà, đất bán, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các Bộ ngành liên quan nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách để thực hiện theo hướng giao Bộ Tài chính bán một số cơ sở nhà, đất các Bộ ngành chưa thực hiện bán theo phương án, không có nhu cầu sử dụng và sử dụng không hiệu quả để tạo nguồn vốn thực hiện việc hỗ trợ di dời và bố trí nhà ở tái định cư cho các hộ gia đình này theo quy định của pháp luật.
 
Đối với Bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng công ty tiếp tục bố trí nhà ở cho các hộ gia đình trong khuôn viên trụ sở (sau thời điểm cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án): Thực hiện xử lý theo quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
Đối với Bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng công ty bố trí sử dụng nhà ở đan xen với cơ sở nhà, đất do thành phố Hồ Chí Minh quản lý: Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân Tp HCM và các Bộ ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất hướng xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.
 
Đối với việc cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định:Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dânTp HCM thu hồigiao các cơ quan, đơn vị chưa có trụ sở đang phải đi thuê; hoặc bán chuyển nhượng tạo kinh phí di dời các hộ gia đình, đầu tư xây dựng trụ sở các cơ quan trung ương trên địa bàn thành phố.
 
Phương Dung
Chuyên mục: Bất động sản

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *